TRETJI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH ZAČETNIH NALOŽB_Podravje_Koroška

Razpisovalec: MRA

Datum objave: 28.4.2017

Rok za predložitev vlog: 31.5.2017

Predmet razpisa: Je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (do 250 zaposlenih) iz upravičenega območja.  Poleg subvencije bodo podjetja morala zaprositi tudi za kredite.

Cilj javnega razpisa:

 • ohraniti oz. ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje,
 • zmanjšati razvojni zaostanek,
 • spodbuditi začetna vlaganja na problemskem območju,
 • prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
 • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
 • razvoj socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški:

 • stroški materialnih začetnih naložb (nakup strojev in opreme, zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
 • stroški nematerialnih začetnih naložb (prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja).

Upravičenci: Mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki, socialna podjetja ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju (območje občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.). Pogoj je vsaj 1 zaposlen.

Finančni pogoji: pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. na območju Podravja in Koroške z izbranimi bankami.

Višina sofinanciranja:

 • maksimalno sofinanciranje: 50.000 € oz. maksimalno 35 % (mikro in mala podjetja) ali 25 % (srednja podjetja),
 • minimalna višina kredita z garancijo RGS: 35 % (mikro in mala podjetja) ali 45 % (srednja podjetja),
 • lastna sredstva: 25 %.

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Podjetja z bonitetno oceno SB8 (Ajpes) ali manj se ne morejo prijaviti na razpis.

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email