P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave: 16.2.2018

Rok za predložitev vlog:  15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018

 

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG,  Deželna Banka Slovenije d.d., Addiko bank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Intesa Sao Paolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Upravičeni stroški:

 1. za razvojne garancije:
 • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
 • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma  maksimalno 200.000 EUR.
 1. za mikrogarancije:
 • obratna sredstva

Višina sofinanciranja:

 • do 80% upravičenih stroškov

 Upravičenci:

mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit.

 

Kredit se lahko porabi za:

 1. INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:
 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta ;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
 • nakup stare opreme (je možen samo pri kreditno garancijski liniji z oznako A.4. iz točke 5.3. tega razpisa).
 1. OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) in
 • izdatke za davčne obveznosti iz naslova DDV.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od  01.01.2018 do 31.12.2019. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

 

Kreditni pogoji:

A.1.: Razvojne garancije za MSP5+:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,90%
doba vračanja: 1,5 do 10 let (z vključenim do 24-mesečnim moratorijem)
maksimalni znesek kredita: 1.250.000 EUR

A.1.: Mikrogarancije za MSP5+:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,90%
doba vračanja: 1,5 do 5 let (z vključenim do 6-mesečnim moratorijem)
maksimalni znesek kredita: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

A.1.: Razvojne garancije za mlade MSP:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
doba vračanja: 1,5 do 10 let (z vključenim do 24-mesečnim moratorijem)
maksimalni znesek kredita: 937.500 EUR

A.1.: Mikrogarancije za mlade MSP:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
doba vračanja: 1,5 do 5 let (z vključenim do 6-mesečnim moratorijem)
maksimalni znesek kredita: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

A.2.: Razvojne garancije za tehnološko inovativna podjetja za MSP5+:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
doba vračanja: 1,5 do 10 let (z vključenim do 24-mesečnim moratorijem)
maksimalni znesek kredita: 937.500 EUR

A.2.: Mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja za MSP5+:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
doba vračanja: 1,5 do 5 let (z vključenim do 6-mesečnim moratorijem
maksimalni znesek kredita: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

A.2.: Razvojne garancije za tehnološko inovativna podjetja za mlade MSP:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
doba vračanja: 1,5 do 10 let (z vključenim do 24-mesečnim moratorijem)
maksimalni znesek kredita: 937.500 EUR

A.2.: Mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja za mlade MSP:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
doba vračanja: 1,5 do 5 let (z vključenim do 6-mesečnim moratorijem
maksimalni znesek kredita: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

A.3.: Razvojne garancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +1,15%
doba vračanja: 1,5 do 10 let (z vključenim do 24-mesečnim moratorijem)
maksimalni znesek kredita: 1.250.000 EUR

A.3.: Mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil:
obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +1,15%
doba vračanja: 1,5 do 5 let (z vključenim do 6-mesečnim moratorijem
maksimalni znesek kredita: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

Zaradi dosedanje 100% uspešnosti pri prijavi na ta razpis, stroške priprave in izdelave razpisne dokumentacije poravnate šele, ko prejmete pozitivni sklep s strani Podjetniškega sklada.

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email