NAPOVED RAZPISA: Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje v naslednji vsebini:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in z najmanj tremi nepovezanimi porabniki (tri toplotne postaje);
  • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Pogoji po prejšnjem razpisu:

Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV) oziroma če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE najmanj 100.000 EUR brez DDV. Stopnja sofinanciranja znaša od 40 do 80%, odvisno od velikosti podjetja in lokacije, kjer se bo izvajala naložba, višina sofinanciranja pa ni navzgor omejena.

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email