Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012)

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 21.12.2012

Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oz. do 9.12.2013

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji:

 • področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
 • oddelek 05 – Pridobivanje premoga.
 • imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2010-2012), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada,

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

KREDITNI POGOJI

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna in znaša 3,5%. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Stroški odobritve kredita se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita.

ZAVAROVANJE KREDITA

 •  2 menici podjetja (predložite ob podpisu pogodbe s Skladom)
 • osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja (predložite predlog ob prijavi na razpis. Kot osebno poroštvo velja zastavitev premičnine, nepremičnine, vrednostnih papirjev in drugo)

ČRPANJE KREDITA

Podjetje lahko črpa kredit po sklenitve kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.10.2012 do 31.12.2014. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje je lahko enkratno ali sukcesivno, vendar največ v 5 tranšah – delnih črpanj.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznostih vlagatelja.

Upravičeni stroški:

Med upravičene stroške se upoštevajo izdatki:

 • materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov,…) in
 • nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) ter
 • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…Upoštevajo se nezapadle in zapadle obveznosti do dobaviteljev, vendar slednje le do ročnosti 60 dni.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev.

Roki za predložitev vlog:

Roki za predložitev vlog v letu 2013 so:

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

14., 28.

11., 18., 25.

11.,18.,.25.

2., 15.

6., 20.

3., 17.

 

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

1., 8.

19., 26.

 9., 23.

 7., 21.

 4.,18.

 2., 9.

 

Obveščanje o izboru in podpis pogodbe:

Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge.

Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 14 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikroredita bo Sklad  s podjetjem podpisal kreditno  pogodbo in uredil zavarovanje kredita.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

 1. Izpolnjen obrazec za prijavo na razpis za mikrokredit (pripravimo mi)
 2. Poslovni načrt za podjetje (pripravimo mi)
 3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2011 in 2010
 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge in mora biti skladen z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi -AJPES):
 5. S.BON-1 za gospodarske družbe
 6. S.BON-1 za samostojne podjetnike
 1. Predlog zavarovanja:
 • v primeru zavarovanja s hipoteko je potrebno predložiti zemljiško-knjižni izpisek nepremičnine, ki bo predmet zavarovanja
 • v primeru zavarovanja s premičnino, je potrebno predložiti kopijo prometnega dovoljenja

Več o razpisu lahko prebere tukaj.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email