NAPOVED:Nepovratna sredstva za investicije na območju občine Maribor

Pričakujemo lahko, da bodo pogoji enaki ali podrobni kot na razpisu: Nepovratna ter povratna sredstva za manjše začetne naložbe v letu 2016:

Predmet razpisa: Je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (do 250 zaposlenih) iz upravičenega območja (Kungota, Hoče-Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica n Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi).  Poleg subvencije bodo podjetja morala zaprositi tudi za kredite.

Cilj javnega razpisa:

  • ohraniti delovna mesta in povečati zaposlovanje (izhodišče je dejansko število zaposlenih delacev 31.5.2015) v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta.
  • zmanjšati razvojni zaostanek
  • dvig neto dodane vrednosti
  • razvoj novih proizvodov in tehnologij

Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v upravičenem območju.

Pogoji: Projekt mora biti zaključen najkasneje do 23.10.2015. Investicija mora ostati v regiji najmanj 3 leta. Poleg nepovratnih sredstev se morajo podjetja prijaviti tudi na razpis za pridobitev kredita:

Upravičeni nameni investicije:

  • vzpostavitev nove poslovne enote,
  • razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacija proizvodnje PE na proizovde in storitve,
  • bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstojočei PE.

Upravičeni stroški:

  • stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
  • stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja

Višina sofinanciranja: Skupna višina subvencije je lahko 45% za mikro in mala podjetja ter 35% za srednje velika podjetja.

Podjetje mora zagotoviti najmanj 25% upravičenih stroškov iz lastnih virov. Bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratan sredstva lahko znašajo skupaj le 75% upravičenihs troškov.

POMEMBNO

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Podjetja z bonitetno oceno D1 ali manj se ne morejo prijaviti na razpis.

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email