Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 10.7.2017

Rok za predložitev vlog: 16.8.2017

 

Namen razpisa: je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Cilji razpisa:

 • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanjeali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • spodbujanjerazvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

 Upravičenici:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), sp-ji ali zadruge in socialna podjetja(s statusnim preoblikovanjem pred 1. 1. 2015).

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
 • oddelek C31Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

Dodatni pogoji za prijavo:

 • prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu, objavljenega dne 29. 7. 2016;
 • prijavitelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2015;
 • prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2015 in 2016;
 • prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev v enem od zadnjih dveh let (2015 ali 2016) nad 25 %;
 • prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2016 izkazoval povprečno najmanj 1 zaposleno osebo.

 

Pogoji za projekt:

 • zaprtja finančna konstrukcija (zapiranje finančne konstrukcije z lizingom ni dovoljeno),
 • rezultat projekta (proizvod/storitev) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju uporabe lesnih odpadkov itd.),
 • proizvod/storitev mora biti tržno naravnan,
 • rezultat projekta mora izkazovati višjo dodano vrednost,
 • dve leti po zaključku projekta (31. 12.) se mora povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za vsaj 1 zaposlenega ali dodana vrednost na zaposlenega za najmanj 3 %,
 • projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo,
 • projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis,
 • nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali procesa.

 

Višina nepovratnih sredstev na projekt: 50.000 EUR ter največ 500.000 EUR oz.

 • Vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %
 • Zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 25 %, mikro in mala podjetja 35 %

 

Upravičeni stroški:

 • nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb(do 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
 • nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta),
 • stroški plačnovo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

 

Rok za oddajo: 16. 8. 2017

 

NA PRETEKLEM RAZPISU SMO IMELI 100% USPEŠNOST PRI PRIJAVI PROJEKTOV.

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email