FINANCIRANJE MSP 8

 

Razpisovalec: SID banka

Datum objave: 23.10.2018

Rok za predložitev vlog:  do porabe sredstev

 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • ima najmanj 2 zaposlena
 • posluje 2 leti
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

 Kredit se lahko nameni za:

 • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
 • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • Celotne stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 10 let
 • najnižja: 3 let

Moratorij na odplačilo glavnice je največ ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: sprejemljive so vse vrste zavarovanja:

 • zavarovanje z nepremičninami,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zavarovanje s premičninami,
 • zastavna pravica na patentu, blagovni znamki in modelu,
 • zastava kapitalskega deleža v družbi
 • zavarovanje z odstopom terjatev in zastavo terjatev,
 • zavarovanje s poroštvi in garancijami.

Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

 

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email