Arhiv | Novice RSS

Objava razpisa za energetske sanacije v podjetjih

Eko sklad je objavil razpis, ki omogoča podjetjem energetsko sanacijo in sicer so na voljo nepovratna sredstva v kombinaciji s kreditom za investicije na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Razpis je odprt do porabe sredstev. Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Preberi več

NAPOVED: Javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0«

Objavljen: predvidoma april 2017 Trajanje: 2017 in 2018 Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi. Upravičenci: MSP Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, […]

Preberi več

NAPOVED:Nepovratna sredstva za investicije na območju občine Maribor

Pričakujemo lahko, da bodo pogoji enaki ali podrobni kot na razpisu: Nepovratna ter povratna sredstva za manjše začetne naložbe v letu 2016: Predmet razpisa: Je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (do 250 zaposlenih) iz upravičenega območja (Kungota, Hoče-Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica n Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi).  […]

Preberi več

NAPOVED: Javno povabilo »Sofinanciranje nastopov na skupinskih sejmih s področja lesno-predelovalne industrije«

Objavljen: predvidoma pred vsakim sejmom do decembra 2017, prva objava 20. 1. 2017 Trajanje: 2017 Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR (nepovratni viri) Višina sredstev v 2017: 200.000 EUR Namen: sofinanciranje stroškov nastopa na sejmih s področja lesno-predelovalne industrije – skupinski nastopi Upravičenci: podjetja s področja lesno-predelovalne industrije Upravičeni stroški: najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov […]

Preberi več

NAPOVED: Javni razpis »Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2.0«

Objavljen: predvidoma april 2017 Trajanje: 2017 Višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR (nepovratni viri) Višina sredstev v 2017: 400.000 EUR Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na področju predelave lesa s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti. Upravičenci: MSP Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v […]

Preberi več

NAPOVED: Nepovratna sredstva za naložbe v nakup nove mehanizacije in opremo za sečnjo ter spravilo lesa

24.3.2017 se pričakuje objava razpisa: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opremo za sečnjo ter spravilo lesa Pričakujejo se isti pogoji kot v letu 2016 Pogoji po razpisu iz leta 2016: Namen razpisa: nepovratna sredstva za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Upravičenci: lastnik oziroma zakupnik gozda, pravna oseba in samostojni […]

Preberi več

NAPOVED RAZPISA: Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje v […]

Preberi več